Danh mục
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá sản phẩm
04 66 754 666
Cân kỹ thuật KERN EMS 12K1 (12000g/1)
Giá: 2,755,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân kỹ thuật KERN EMS 6K0.1 (6000g/0,1)
Giá: 4,495,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân kỹ thuật KERN 440-51N (4000g/1g)
Giá: 4,640,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân kỹ thuật KERN 440-53N (6000g/0.1g)
Giá: 5,220,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân kỹ thuật KERN 440-43N (400g/0.1g)
Giá: 5,365,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân kỹ thuật KERN EMS 3000-2 (3000g/0,01)
Giá: 6,960,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân kỹ thuật KERN 440-45N (1000g/0.01g)
Giá: 7,105,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân kỹ thuật KERN EMS 300-3 (300g/0,001)
Giá: 7,540,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân kỹ thuật KERN 440-47N (2000g/0,01)
Giá: 7,830,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân kỹ thuật KERN 440-33N (200g/0.01g)
Giá: 8,410,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân kỹ thuật KERN 440-49N (4000g/0.1g)
Giá: 9,570,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân kỹ thuật KERN 440-35N (400g/0.01g)
Giá: 9,570,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân kỹ thuật KERN 440-21A (60g/0.001g)
Giá: 10,150,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân kỹ thuật KERN 440-35A (600g/0,01)
Giá: 10,585,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân kỹ thuật Ohaus NV511/2 (510g/0.1g)
Giá: 2,007,386 VNĐ
Bảo hành:
Cân kỹ thuật Ohaus NV4101/2 (4100g/0.2g)
Giá: 2,501,342 VNĐ
Bảo hành:
Cân kỹ thuật Ohaus NVL2101/2 (2100g/0.1g)
Giá: 2,648,649 VNĐ
Bảo hành:
Cân kỹ thuật Ohaus NVL5101/2 (5100g/0.5g)
Giá: 2,701,622 VNĐ
Bảo hành:
Cân kỹ thuật Ohaus NVT16000/2 (16000g/1)
Giá: 2,611,473 VNĐ
Bảo hành:
Cân kỹ thuật Ohaus NVT6401/2 (6400g/0.5)
Giá: 3,139,858 VNĐ
Bảo hành:
Cân kỹ thuật Ohaus SPS601, 600g/0.1
Giá: 3,039,759 VNĐ
Bảo hành:
Cân kỹ thuật Ohaus SPS402F, 400g/0.01
Giá: 4,200,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân kỹ thuật Ohaus SPS602F, 600g/0.01
Giá: 4,350,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân kỹ thuật Ohaus SPS2001F, 2000g/0.1
Giá: 3,600,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân kỹ thuật Ohaus SPS6001F , 6000g/0.1
Giá: 4,600,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân phân tích OHAUS EX623 (620/0,001g)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành: