Danh mục
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá sản phẩm
0462 633 331
Máy đo khí H2S Cosmos XS-2200 (0-30ppm)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy đo nồng độ oxygen trong khí thải Cosmos XP-3180E (0-25%Vol)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy phát hiện dò khí thải testo 317-1
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy đo khí thải EUROTRON RASI 200
Giá: 50,440,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy đo khí cố định SENKO SI-100 (H2S)
Giá: 19,307,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy đo khí cố định SENKO SI-100 (CO)
Giá: 19,307,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy đo khí cố định SENKO SI-100 (O2)
Giá: 19,307,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy đo khí cố định SENKO SI-100 (LEL)
Giá: 22,811,500 VNĐ
Bảo hành:
Máy đo khí cố định SENKO SI-100 (NO2)
Giá: 26,316,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy đo khí cố định SENKO SI-100 (CL2)
Giá: 26,316,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy đo khí cố định SENKO SI-100 (SO2)
Giá: 26,316,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy đo khí cố định SENKO SI-100 (H2)
Giá: 26,316,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy đo khí cố định SENKO SI-100 (NH3)
Giá: 29,240,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy đo khí cố định SENKO SI-100 (LEL) IR
Giá: 40,936,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy đo khí cố định SENKO SI-100 (CO2)
Giá: 40,936,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy đo khí đa năng tối đa 6 loại khí RKI EAGLE
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy đo khí nồng độ thấp Cosmos XP-3160 (CH4, C3H8, C4H10, Ethanol, H2, Acetylen, Toluene, Benzen, CO2; 0-5,000ppm; 0-10,000ppm)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy đo khí đa chỉ tiêu GFG G460
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy đo khí CO, CO2, nhiệt độ Kimo AQ 200S
Giá: 12,296,000 VNĐ
Bảo hành: