Danh mục
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá sản phẩm
0462 633 330
Máy quang phổ LABOMED Spectro SC
Giá: 28,294,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy quang phổ LABOMED Spectro 20D
Giá: 31,562,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy quang phổ LABOMED Spectro 24RS
Giá: 31,841,500 VNĐ
Bảo hành:
Máy quang phổ LABOMED Spectro 2000 RS
Giá: 49,729,500 VNĐ
Bảo hành:
Máy quang phổ LABOMED Spectro 23
Giá: 40,355,500 VNĐ
Bảo hành:
Máy quang phổ LABOMED Spectro 23RS
Giá: 43,473,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy quang phổ LABOMED Spectro 2000 RS
Giá: 49,729,500 VNĐ
Bảo hành:
Máy quang phổ LABOMED Spectro 2000 RSP
Giá: 55,986,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy quang phổ LABOMED Spectro UV-2505
Giá: 62,242,500 VNĐ
Bảo hành:
Máy quang phổ LABOMED Spectro UV-VIS RS UV-2502
Giá: 93,224,000 VNĐ
Bảo hành: