Danh mục
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá sản phẩm
0462 633 330
Tủ sấy chân không Jeiotech OV-11 (28L, 250 ℃)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Jeiotech ON-22G (135L, 250 ℃)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Jeiotech ON-21E (150L, 220 ℃)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Jeiotech OF-11E (100L, 220 ℃)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 2 ngăn Jeiotech OF-02G-2C (2x60L, 200℃)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 4 ngăn Jeiotech OF-02G-4C (4x60L, 200℃)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Jeiotech OF-22G (151L, 250 ℃)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Jeiotech OF-21E (150L, 220 ℃)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Jeiotech OF-11E (100L, 220 ℃)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Jeiotech OF-750H (760L, 300 ℃)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Jeiotech OF-750HW (760L, 300 ℃, có của sổ nhìn vào trong)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Jeiotech OF-300HW (314L, 300 ℃, có cửa sổ nhìn vào trong)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Jeiotech OF-300H (314L, 300 ℃)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Jeiotech OF-450GW (450L, 200 ℃, có cửa sổ nhìn vào trong)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Jeiotech OF-450G (450L, 200 ℃)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Jeiotech OF-300G (314L, 200 ℃)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Jeiotech OF-750GW (760L, 200 ℃, có cửa sổ nhìn vào trong)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Jeiotech OF-750G (760L, 200 ℃)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Jeiotech OF-300GW (314L, 200 ℃, có cửa sổ nhìn vào trong)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Jeiotech OF-450HW (450L, 300 ℃, có cửa sổ nhìn vào trong)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Jeiotech OF-450H (450L, 300 ℃)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tủ sấy Memmert UN75 (74l, 300°C, đối lưu tự nhiên, 1 màn hình)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tủ sấy Memmert UN30 (32l, 300°C, đối lưu tự nhiên, 1 màn hình)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tủ sấy Memmert UF30Plus (32l, 300°C, đối lưu cưỡng bức, 2 màn hình)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành: